น้องบอล

เรียนภาษาอังกฤษที่ New English School Of English ( NESE ) เมือง Boston