Singapore Information

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลัก ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีการค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลกแต่มีความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่ดีสุดในแถบอาเซี่ยน ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจประชากรอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกือบ 5.5 ล้านคนและมีหลากหลายเชื้อชาติแต่เอเชียจะมีมากที่สุดถึง 75% โดยเฉพาะประชากรที่เป็นชาวจีน ภาษาที่ชาวสิงคโปร์ใช้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และเป็นประเทศที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากหลายๆเชื้อชาติทั่วโลก  เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มาความหลากหหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ดังนั้น ชาวสิงคโปร์จึงนับถือศาสนาที่หลากหลายเช่นเดยวกันแต่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ และอิสลาม  สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในเกาะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคว่ามีคุณภาพและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งภายในเกาะประชาชนส่วนใหญ่ใช้ EZ-link card ในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ทาง EZ-Link Card เป็นการ์ดรุ่นใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องสอดเข้าเครื่องตรวจบัตร เพียงวางการ์ดให้เครื่องอัตโนมัติอ่าน เครื่องจะทำหน้าที่ตัดเงินให้ ทำให้ได้ประชาชนสะดวกและรวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้น การเดินทางและการติดต่อกับสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ทั้งทางบก ทางทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคมนาคมทางอากาศ ประเทศสิงคโปร์มีท่าอากาศยานแห่งชาติที่สามารถสามารถรองรับสายการบินมากกว่า 60 สายการบินที่บินไป 145 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นท่าอากาศยานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งสายโทรศัพท์มากที่สุดในเอเชีย โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 42% ด้วยเหตุที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ 85% ของชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐบาลเป็นผู้สร้าง  สกุลเงินของสิงคโปร์คือ สิงคโปร์ดอลล่าร์ (S$) ธนบัตรแบ่งออกเป็น $1 $5 $10 $20 $50 $100 $500 $1,000 และ $10,000 ทั้งนี้ธนบัตรบรูไนสามารถใช้ได้และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสิงคโปร์ ส่วนเหรียญที่ใช้ในสิงคโปร์มีหน่วยเป็นเซนต์ มีราคาตั้งแต่ 1, 5, 10, 20, 50 และ 100 เซนต์
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน
ค่าเดินทาง (bus/mrt)   2,500 -  5,000 บาทต่อเดือน
ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต               1,000  บาทต่อเดือน
ค่าหนังสือและเครื่องเขีัยน              5,000  บาทต่อเดือน