Others Information

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลัก ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีการค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลกแต่มีความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่ดีสุดในแถบอาเซี่ยน ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจประชากรอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกือบ 5.5 ล้านคนและมีหลากหลายเชื้อชาติแต่เอเชียจะมีมากที่สุดถึง 75% โดยเฉพาะประชากรที่เป็นชาวจีน ภาษาที่ชาวสิงคโปร์ใช้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และเป็นประเทศที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากหลายๆเชื้อชาติทั่วโลก

 
 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มาความหลากหหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ดังนั้น ชาวสิงคโปร์จึงนับถือศาสนาที่หลากหลายเช่นเดยวกันแต่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ และอิสลาม
สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในเกาะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคว่ามีคุณภาพและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งภายในเกาะประชาชนส่วนใหญ่ใช้ EZ-link card ในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ทาง EZ-Link Card เป็นการ์ดรุ่นใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องสอดเข้าเครื่องตรวจบัตร เพียงวางการ์ดให้เครื่องอัตโนมัติอ่าน เครื่องจะทำหน้าที่ตัดเงินให้ ทำให้ได้ประชาชนสะดวกและรวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้น การเดินทางและการติดต่อกับสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ทั้งทางบก ทางทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคมนาคมทางอากาศ ประเทศสิงคโปร์มีท่าอากาศยานแห่งชาติที่สามารถสามารถรองรับสายการบินมากกว่า 60 สายการบินที่บินไป 145 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นท่าอากาศยานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งสายโทรศัพท์มากที่สุดในเอเชีย โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 42% ด้วยเหตุที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ 85% ของชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐบาลเป็นผู้สร้าง 
สกุลเงินของสิงคโปร์คือ สิงคโปร์ดอลล่าร์ (S$) ธนบัตรแบ่งออกเป็น $1 $5 $10 $20 $50 $100 $500 $1,000 และ $10,000 ทั้งนี้ธนบัตรบรูไนสามารถใช้ได้และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสิงคโปร์ ส่วนเหรียญที่ใช้ในสิงคโปร์มีหน่วยเป็นเซนต์ มีราคาตั้งแต่ 1, 5, 10, 20, 50 และ 100 เซนต์
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล ทำให้นักเรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเริ่มจากนักเรียนจะต้องเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลตัวแต่อายุ 4 ปี อายุ 7 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา อายุ 13 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเรียนในระดับจูเนียร์ คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือ สถาบันวิชาชีพเฉพาะเมื่ออายุ 17 ปี อีก 2-3 ปีต่อมา ก็จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ วิชาหลัก คือวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาท้องถิ่น (จีน มาเลย์ ) คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาเลือก คือ ดนตรี , ศิลปะหัตกรรม , สุขศึกษา การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

โรงเรียนประถมศึกษา
นักเรียนที่มีอาย 7-12 ปี จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิต ์ ดนตรี ศิลป พลเมืองและศีลธรรม สุขศึกษา สังคมศึกษาและฟิสิกส์ หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะต้องสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) โดยคะแนนที่ได้นั้นจะตัดสินว่านักเรียนจะได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนใด

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี จะเข้าเรียนในระดับนี้ โดยหลักสูตรมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ นักเรียนที่เรียนในแผนการเรียน Normal เมื่อเรียนจบปีที่ 4 แล้วต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘N’ levels ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีที่5  หากผลสอบของ ‘N’ levels ถึงในระดับตามเกณฑ์ทีกำหนด

ระดับเตรียมอุดมศึกษา / ระดับอุดมศึกษา 
มื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  จูเนียร์ คอลเลจและสถาบันกลางการศึกษาจะสอนให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ และหลังจากเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) จะสามารถใช้วิชาเลือกสอบสูงสุดได้ 4 วิชา คือ หมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า สำหรับการรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน และมีผลสอบระดับ ‘A’ levels เป็นตัวบ่งบอกว่านักเรียนจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไหน เช่น มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU)

หลักสูตรบูรณาการ (Intergrated Programme/IP) 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สามารถที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบ GCE ‘O’ Levels

โรงเรียนเฉพาะทาง (Specialised Independent Schools)  
เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มี พรสวรรค์ทาง ด้านกีฬา วิทยาศาสตร ศิลปะ

โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนทางด้านการพาณิชย์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ภาษา ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญา และอนุปริญญา


ข้อมูลเพิ่มเติมในหลัสูตรการเรียน 

Cambridge GCE ‘O’ Level

เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำระบบการศึกษานี้มาใช้ในการเรียนการสอน วุฒิการศึกษา GCE ‘O’ Level เป็นวุฒิการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-4) โดยเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ทั้งที่เรียนแบบสายพิเศษ (Express) และเรียนแบบสายปกติ (Normal) รวมถึงนักเรียนทุกคนที่เลือกเรียนระบบ Singapore GCE จะต้องสอบให้ผ่านระดับ GCE ‘O’ Level เพื่อนำคะแนนไปสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น GCE 'O' Level เป็นหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรปกติ ที่นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษและ อีกหนึ่งภาษาในระดับสูง(ภาษาแม่) โดยนักเรียนจะเรียนวิชาทั้งหมด 7-8 วิชา แต่หากนักเรียนคนใดมีผลการเรียนที่ดีเป็นพิเศษ อาจจะได้เรียนถึง 9 วิชา และมีวิชาเลือกเช่น หานักเรียนลงวิชาหลักเป็นวิทยาศาสตร์ ก็ต้องลงวิชาเลือกที่สอดคล้องกัน อย่าง ฟิสิก เคมี ชีวะ หรือ วิทยาศาสตร์รวม เป็นต้น

GCE ' N' Level 

เป็นหลักสูตรหลักสูตรธรรมดา (แผนวิชาการ / แผนเทคนิค)โดยนักเรียนสามารถเลือกแผนวิชาการ (Normal Academic) หรือเทคนิค (Normal Technical) ซึ่งจะต้องสอบ GCE “N” Level เมื่อเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ปีและสอบ GCE “O” Level ตอนเรียนชั้นปีที่ 5  นักเรียนที่ได้ผลการสอบ GCE “O” level ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในจูเนียร์คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือสถาบันเทคนิคได้นั้น หากเรียนในแผนวิชาการนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เน้นไปทางความรู้ทางด้านวิชาการและนักเรียนแผนเทคนิคได้เรียนรู้เน้นทักษะทางด้าน อาชีวะศึกษา หรือสายอาชีพ เช่น วิทยาศาสตร์การศึกษาด้านเทคนิค ศิลปะและดีไซน์อาหาร โภชนาการหรือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบผ่านได้ในชั้นปีที่ 5 นั้นก็ต้องเลือกศึกษาต่อทางด้านเทคนิคและอาชีวะในสถาบันอาชีวะศึกษา (Institute of Technical Education หรือ ITE)

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่เรียนหลักสูตรธรรมดาก็สามารถมีโอกาสเข้ามาเรียนในหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรพิเศษได้โดยจะต้องทําคะแนนช่วงมัธยมปีที่ 1 และ ปีที่ 2ให้ได้ดีหรือตามมาตรฐานกำหนดในส่วนของนักเรียนต่างชาติก็มีสิทธิ์เลือกวิชาภาษาต่างชาติอื่นมาแทนวิชาภาษาแม่ (จีน มาเลย์หรืออินเดีย)ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทางประเทศสิงคโปร์จัดได้จัดภาษาไทยไว้เป็นหนึ่งในวิชาภาษาต่างประเทศซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสอบ GCE O Level ได้เช่นกัน

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 เทอม ดังนี้

มกราคม - มีนาคม เรียน 10 สัปดาห์พัก 1 สัปดาห์
มีนาคม - มิถุนายน เรียน 10 สัปดาห์พัก 4 สัปดาห์
กรกฎาคม - กันยายน เรียน 10 สัปดาห์พัก 1 สัปดาห์
กันยายน - ธันวาคม เรียน 10 สัปดาห์พัก 6 สัปดาห์


โดยทั่วไปนักศึกษาจะเริ่มเรียน 07.20 น. ถึง 1.30 น. หรือ 2.00 น. และมีโปรเจ็คของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสค้นหาความรู้เฉพาะทางต่างๆ และให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดและวิเคราะห์ สือ่สารทั้งพูดและเขียนให้มีศักยภาพมายิ่งขึ้นในอนาคต