Others Information

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลัก ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีการค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลกแต่มีความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่ดีสุดในแถบอาเซี่ยน ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจประชากรอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกือบ 5.5 ล้านคนและมีหลากหลายเชื้อชาติแต่เอเชียจะมีมากที่สุดถึง 75% โดยเฉพาะประชากรที่เป็นชาวจีน ภาษาที่ชาวสิงคโปร์ใช้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และเป็นประเทศที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากหลายๆเชื้อชาติทั่วโลก

 
 เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มาความหลากหหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ดังนั้น ชาวสิงคโปร์จึงนับถือศาสนาที่หลากหลายเช่นเดยวกันแต่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ และอิสลาม
สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในเกาะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคว่ามีคุณภาพและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งภายในเกาะประชาชนส่วนใหญ่ใช้ EZ-link card ในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ทาง EZ-Link Card เป็นการ์ดรุ่นใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องสอดเข้าเครื่องตรวจบัตร เพียงวางการ์ดให้เครื่องอัตโนมัติอ่าน เครื่องจะทำหน้าที่ตัดเงินให้ ทำให้ได้ประชาชนสะดวกและรวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้น การเดินทางและการติดต่อกับสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ทั้งทางบก ทางทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคมนาคมทางอากาศ ประเทศสิงคโปร์มีท่าอากาศยานแห่งชาติที่สามารถสามารถรองรับสายการบินมากกว่า 60 สายการบินที่บินไป 145 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นท่าอากาศยานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีการติดตั้งสายโทรศัพท์มากที่สุดในเอเชีย โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 42% ด้วยเหตุที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ 85% ของชาวสิงคโปร์อาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐบาลเป็นผู้สร้าง 
สกุลเงินของสิงคโปร์คือ สิงคโปร์ดอลล่าร์ (S$) ธนบัตรแบ่งออกเป็น $1 $5 $10 $20 $50 $100 $500 $1,000 และ $10,000 ทั้งนี้ธนบัตรบรูไนสามารถใช้ได้และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสิงคโปร์ ส่วนเหรียญที่ใช้ในสิงคโปร์มีหน่วยเป็นเซนต์ มีราคาตั้งแต่ 1, 5, 10, 20, 50 และ 100 เซนต์
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล ทำให้นักเรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเริ่มจากนักเรียนจะต้องเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลตัวแต่อายุ 4 ปี อายุ 7 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา อายุ 13 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเรียนในระดับจูเนียร์ คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือ สถาบันวิชาชีพเฉพาะเมื่ออายุ 17 ปี อีก 2-3 ปีต่อมา ก็จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ วิชาหลัก คือวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาท้องถิ่น (จีน มาเลย์ ) คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาเลือก คือ ดนตรี , ศิลปะหัตกรรม , สุขศึกษา การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

โรงเรียนประถมศึกษา
นักเรียนที่มีอาย 7-12 ปี จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิต ์ ดนตรี ศิลป พลเมืองและศีลธรรม สุขศึกษา สังคมศึกษาและฟิสิกส์ หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะต้องสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) โดยคะแนนที่ได้นั้นจะตัดสินว่านักเรียนจะได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนใด

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี จะเข้าเรียนในระดับนี้ โดยหลักสูตรมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ นักเรียนที่เรียนในแผนการเรียน Normal เมื่อเรียนจบปีที่ 4 แล้วต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘N’ levels ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีที่5  หากผลสอบของ ‘N’ levels ถึงในระดับตามเกณฑ์ทีกำหนด

ระดับเตรียมอุดมศึกษา / ระดับอุดมศึกษา 
มื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  จูเนียร์ คอลเลจและสถาบันกลางการศึกษาจะสอนให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ และหลังจากเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) จะสามารถใช้วิชาเลือกสอบสูงสุดได้ 4 วิชา คือ หมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า สำหรับการรับนักเรียนต่างชาติ