Others Information

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ โดยมีนายเดวิด จอห์นสตัน (The Right Honourable David Johnston) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบัน อดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปีในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 รัฐ และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆ และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักรรัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ


ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน


 
ประเทศแคนาดามี 2 ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 59% และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 23% และกว่า 18% ของประชากรแคนาดามีมากกว่าหนึ่งภาษาแม่ หรือมีภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมในประเทศแคนาดา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาปัญจาบี ภาษาสเปน ภาษาอารบิก และภาษตากาล็อก
 
ฤดูหนาว (Winter) (มกราคม-มีนาคม)

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (มีนาคม-มิถุนายน)

ฤดูร้อน (Summer) (มิถุนายน-กันยายน)

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (กันยายน-พฤศจิกายน
)

 
แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แถมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนและหาประสบการณ์ ซึ่งการไปเรียนที่แคนนาดามีข้อดีมากมายตามด้านล่างนี้เลยค่ะ
 
 • มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง
 • สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
 • สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
 • สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา
 • ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา
ระหว่างเรียนแบ่งออกเป็น

Work on Campus
นักเรียนสามารถทำงานได้ on campus ไม่จำกัดจำนวน

Work off Campus
นักเรียนสามารถทำงาน off campusได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หากเรียนเกิน 6 เดือน ในหลักสูตร Certificate , Diploma และ degrees
 • สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Certificate
 • สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Diploma
 • มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
Note : เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวทำงานที่ประเทศแคนาดาไม่ได้

Work as a co-op student or intern
สำหรับหลักสูตรที่มีการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนั้น นักเรียนต้องขอ Study permit and Work permit โดยมีกฎว่า ระยะเวลาทำงานต้องไม่มากกว่าระยะเวลาเรียน โดยทั่วไปนักเรียนต้องเรียน 50% และทำงาน 50% เป็นต้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเรียนพร้อมทำงานมีดังนี้
 • Greystone
 • ILSC
Note : เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวทำงานที่ประเทศแคนาดาไม่ได้

หลังเรียนจบ Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP)
นักเรียนที่เรียนจบจากประเทศแคนาดา หลักสูตรที่มีความยาวอย่างน้อย 8 เดือน สามารถยื่นขอ work permit under Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) เพื่อทำงานต่ออย่างถูกกฎหมายได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำงานได้เท่ากับเวลาที่เรียนโดยให้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรต่ำกว่า 8 เดือน ไม่สามารถขอทำงานต่อได้หลังเรียนจบ
 • นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Certificate , Diploma , Deegrees ที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 8 เดือน แต่สั้นกว่า 2 ปี ทำงานได้เท่ากับระยะเวลาที่เรียน
 • นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Certificate , Diploma , Deegrees ที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 2 ปี ขึ้นไป ทำงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สามารถขออยู่ต่อทำงานได้ 3 ปี
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี สามารถทำงานได้ 3 ปี
 
โอกาสในการย้ายถิ่นฐานถาวรหลังเรียนจบ (Canadian Experience Class)

หลังจากที่นักเรียนเรียนจบในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 8 เดือน แล้วท่านได้ทำงานในประเทศแคนาดาไประยะเวลาหนึ่ง under Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานและวุฒิการศึกษาจากประเทศแคนาดาในการขอวีซ่าถาวร ประเภท Canadian Experience Class

 

STUDY PERMIT VISA

-เอกสารเบื้องต้นที่ผู้สมัครต้องเตรียม 


1. IMM 1294 Application For study permit visa
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp ในส่วนของเรื่องข้อมูลการทำงานผู้สมัครจะต้องมีการอัพเดท ข้อมูลการทำงานจนถึงเดือนปัจจุบัน ปีปัจจุบันด้วย กรณีแบบฟอร์มสมบูรณ์นั้นจะมีทั้งหมด 5 แผ่น หน้าสุดท้ายเป็นบาร์โค้ด ที่ต้องเซ็น ลายเซ็นอิงตามพาสปอร์ต
2. IMM 5645 Family Information Form
3. VFS consent form ผู้สมัครยื่นเองกรอกข้อมูลในหน้าที่ 2 (หากมีคนยื่นแทนให้กรอกเพิ่มในหน้าที่ 3 กล่องด้านบนว่าใครยื่นแทน ระบุความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สมัครกับตัวแทน)
4. รูปถ่าย 3 ใบพื้นหลังสีขาว
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6. ข้อมูลทางด้านการเงิน
7. ใบประวัติอาชญากรรม (สำหรับเด็กที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป)
8. consent letter จากผู้ปกครองเฉพาะ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
9. Acceptance letter and pay slip
10. วุฒิการศึกษา เช่น transcript
11. เอกสารอื่นๆที่เชื่อมความสัมพันธ์ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัคร)
12. เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมี custodian letter
13. passport ตัวจริงพร้อมสำเนาหน้า passport 2 ใบ-ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่

ศูนย์รับคำขอวีซ่าเปิดทำการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.

อาคารเดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เวลายื่นคำขอ 09.00 น. - 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00- 17.00 น.
  ดูไบ (Dubai) เป็น 1 ในเมืองใหญ่ ของ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ มีประชากรต่างชาติ 85% และ 15%เป็นชนพื้นเมือง ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักเรียนไทยเริ่มให้ความสนใจเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองดูไบมากขึ้น เนื่องจากค่าเรียนไม่แพงยื่นขอวีซ่าโดยไม่ต้องใช้ Statement และระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ สามารถทำงานได้  เดินทางจากประเทศไทย บินตรง 6 ชม. และเวลาต่างกันเพียง 3 ชม. จึงไม่ต้องปรับตัวมาก

จุดเด่นเรียนภาษาที่ดูไบ
 
 • วีซ่าผ่านง่าย ไม่ต้องใช้ statement
 • วีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย
 • ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • ระหว่างเรียนทำงาน part-time ได้
 • เป็นเมืองปลอดภาษี