Others Information

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ โดยมีนายเดวิด จอห์นสตัน (The Right Honourable David Johnston) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบัน อดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปีในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 รัฐ และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆ และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักรรัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ


ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน


 
ประเทศแคนาดามี 2 ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 59% และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 23% และกว่า 18% ของประชากรแคนาดามีมากกว่าหนึ่งภาษาแม่ หรือมีภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมในประเทศแคนาดา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาปัญจาบี ภาษาสเปน ภาษาอารบิก และภาษตากาล็อก
 
ฤดูหนาว (Winter) (มกราคม-มีนาคม)

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (มีนาคม-มิถุนายน)

ฤดูร้อน (Summer) (มิถุนายน-กันยายน)

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (กันยายน-พฤศจิกายน
)

 
แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แถมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนและหาประสบการณ์ ซึ่งการไปเรียนที่แคนนาดามีข้อดีมากมายตามด้านล่างนี้เลยค่ะ
 
 • มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง
 • สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
 • สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
 • สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา
 • ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา
ระหว่างเรียนแบ่งออกเป็น

Work on Campus
นักเรียนสามารถทำงานได้ on campus ไม่จำกัดจำนวน

Work off Campus
นักเรียนสามารถทำงาน off campusได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หากเรียนเกิน 6 เดือน ในหลักสูตร Certificate , Diploma และ degrees
 • สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Certificate
 • สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Diploma
 • มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
Note : เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวทำงานที่ประเทศแคนาดาไม่ได้

Work as a co-op student or intern
สำหรับหลักสูตรที่มีการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนั้น นักเรียนต้องขอ Study permit and Work permit โดยมีกฎว่า ระยะเวลาทำงานต้องไม่มากกว่าระยะเวลาเรียน โดยทั่วไปนักเรียนต้องเรียน 50% และทำงาน 50% เป็นต้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเรียนพร้อมทำงานมีดังนี้
 • Greystone
 • ILSC
Note : เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวทำงานที่ประเทศแคนาดาไม่ได้

หลังเรียนจบ Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP)
นักเรียนที่เรียนจบจากประเทศแคนาดา หลักสูตรที่มีความยาวอย่างน้อย 8 เดือน สามารถยื่นขอ work permit under Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) เพื่อทำงานต่ออย่างถูกกฎหมายได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำงานได้เท่ากับเวลาที่เรียนโดยให้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรต่ำกว่า 8 เดือน ไม่สามารถขอทำงานต่อได้หลังเรียนจบ
 • นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Certificate , Diploma , Deegrees ที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 8 เดือน แต่สั้นกว่า 2 ปี ทำงานได้เท่ากับระยะเวลาที่เรียน
 • นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Certificate , Diploma , Deegrees ที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 2 ปี ขึ้นไป ทำงานได้เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สามารถขออยู่ต่อทำงานได้ 3 ปี
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี สามารถทำงานได้ 3 ปี
 
โอกาสในการย้ายถิ่นฐานถาวรหลังเรียนจบ (Canadian Experience Class)

หลังจากที่นักเรียนเรียนจบในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 8 เดือน แล้วท่านได้ทำงานในประเทศแคนาดาไประยะเวลาหนึ่ง under Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานและวุฒิการศึกษาจากประเทศแคนาดาในการขอวีซ่าถาวร ประเภท Canadian Experience Class

 

STUDY PERMIT VISA

-เอกสารเบื้องต้นที่ผู้สมัครต้องเตรียม 


1. IMM 1294 Application For study permit visa
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp ในส่วนของเรื่องข้อมูลการทำงานผู้สมัครจะต้องมีการอัพเดท ข้อมูลการทำงานจนถึงเดือนปัจจุบัน ปีปัจจุบันด้วย กรณีแบบฟอร์มสมบูรณ์นั้นจะมี