Auckland Goldstar Institute of Education (AGI )

Country
New Zealand
Region
Type

Auckland Goldstar Institute of Education (AGI )
www.agi.ac.nz 

เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ให้ดำเนินการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยทางสถาบันได้คัดสรรครูอาจารย์ที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้การศึกษากับนักเรียนอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม