ELA (The University of Auckland)

Country
New Zealand
Region
Type

English Language Academy (ELA)
http://www.ela.auckland.ac.nz

English Language Academy หรือ ELA ตั้งอยู่กับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ The University of Auckland
ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง Auckland มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวกสบาย พื้นที่กว้างขวางและทันสมัย

 

The University of Auckland ที่เมือง Auckland

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2426 จนเติบโตเป็นศูนย์กลางของนานาชาติที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 34,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,700 คน และมากกว่า 75 ประเทศ จากการที่มีบุคลากรทางด้าน วิชาการมากกว่า 2,000 คน และ บุคลากรที่มีความสามารถทั่วไป อีกมากมาย จึงทำให้ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยบุคลากร หลายชนชาติจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงทำให้นักศึกษาที่ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์แห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกว่าเป็นสถาบันวิจัยชั้นแนวหน้าของนิวซีแลนด์ ที่มีนักววิจัยที่มีความชำนาญสูงและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ภาคพื้นแปซิฟิก 
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแห่งเมือง โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ที่ทั่วโลกยอมรับ
เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

- หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งผู้ที่ ต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 
เรียนภาษาอังกฤษ วิชาการ (Academic English)

- หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการเหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ท่านจะเรียนรู้การจดบันทึก การเขียนเรียงความและรายงานการเตรียมตัวสอบและการนำเสนอรายงาน รวมทั้งทักษะอื่นๆที่สำคัญ
มีโปรแกรมการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่กว่า150โปรแกรม ซึ่ง เกี่ยวกับ วิชาการที่หลากหลาย คณะดังต่อไปนี้ 

- อักษรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจ 
- ศิลปะสร้างสรรค์ 
- คุรุศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- แพทย์และสหเวชศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 

*คณาจารย์ ของ ELA ทุกคนมีคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ์สูงครอบคลุมในการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาที่สอง ทั้งเจ้าหน้าที่ของ ELA ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่นานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Auckland


 

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
สาขา บางลำพู
6
ซอยวรพงษ์ แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02.951.7483 
094.196.6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail 
: info@clickeducation.net
Facebook : www.facebook.com/Clickedu
LINE ID : clickeducation