Wellington College

Country
New Zealand
Region
Type

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลชายล้วนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1867 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 ถึง 13 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 1,500 คนจากหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายยุโรป ในปี2013 มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน จากจีน ไทย เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม เยอรมนี และญี่ปุ่น  วัตถุประสงค์แรกของโรงเรียน คือ เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนได้ดึงศักยภาพของตัวนักเรียนเองออกมาได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในภาควิชาหลัก และภาควิชาเลือก รวมไปถึงมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนและความสามารถอื่นๆที่เอื้อและกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน กีฬา ดนตรี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ESOL และหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติตลอดปีอีกด้วยเช่นเดียวกันhttps://www.wellington-college.school.nz

Information

Click Education Consultant Co., Ltd.
30/178 ซ. เรวดี 44 (ซ. 31/1 เดิม)  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02.951.7483 แฟกซ์ 02.951.6964
094-196-6449, 089-928-0106,
092-641-9479, 089-148-2699

E-mail: info@clickeducation.net