New Zealand Summer Course March-April 2024

Country
New Zealand
Region
Type

ผู้ปกครอง และน้องๆคนไหน กำลังมองหากิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีประโยชน์ และสนุกให้กับบุตรหลานของตนเอง Click Education ขอแนะนำกิจกรรม Summer at New Zealand โดยน้องๆจะได้ไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา จริงๆ พร้อมมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้ทำ เช่น การปีนเขา และการเข้าชมสถานที่สำคัญในเมือง Auckland ประเทศ นิวซีแลนด์ และน้องน้องยังได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพิ้นเมืองชาวนิวซีแลนด์ ในโรงเรียนมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีกำหนดการเดินทางวันที่ 16  มีนาคม - 14 เมษายน 2567 โดยราคาที่รวมทั้งที่พัก ค่าอาหาร ตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียนภาษา ค่าประกันสุขภาพ พร้อมทั้งครูพี่เลี้ยงคนไทย และค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในรายการ

KIWI ENGLISH ACADEMY ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ในย่าน   New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลาย หลักสูตร รวมทั้ง High School Prepare Program นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Student welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ น้องน้องสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษแยกตามระดับที่สอบวัดระดับได้  ไม่ได้เรียนจับกลุ่มกันกับนักเรียนไทยที่ไปด้วยกัน   Marcellin College  เป็นโรงเรียนสห ก่อตั้งเมือปี 1958 โรงเรียนมีพืนที่กว้างขวาง ตั้งอยู่ royal oak เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งจะส่งผลดีของน้องน้องที่จะไปทดลองเรียน น้องน้องจะได้รับการต้อนรับบรรยากาศที่อบอุ่น 
  สองสัปดาห์แรกเรียนภาษาที่ kiwi English Academy เพื่อให้น้องน้องได้ปรับตัว และปรับภาษาอังกฤษก่อน น้องน้องจะเรียนและสลับกับทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวกีวี โดยในระหว่างสัปดาห์นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมสันทนาการต่างต่าง เช่น sky tower, Auckland Zoo, Maori Concert, Devonport, Rainbows and Amusement Park, Rock climbing เป็นต้น และน้องน้องยังได้ไปทำกิจกรรมที่เมือง Rotarua เมืองยอดฮิตของประเทศนิวซีแลนด์
2 สัปดาห์หลัง น้องน้องจะได้เข้าไปเรียนร่วมกับเด็กพื้นเมืองนิวซีแลนด์ ที่ Marcellin college  ในโรงเรียนมัธยม ที่ทางโรงเรียนจะจัดสรร บัดดี้ให้กับน้องในวัยที่ไล่เลี่ยกัน เพื่อจะได้คอยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกัน น้องน้องจะได้เห็น ได้มีประสบการณ์การเข้าเรียนจริงในโรงเรียนพิ้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ 

  ร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่อายุ 13 – 17 ปี  - ค่าลงทะเบียน และค่าเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าที่พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และค่าอาหาร 3 มื้อ
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ค่ารถรับส่ง-สนามบิน
- ค่าพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 10 คน)
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่ารถโดยสารจาก บ้าน ไป-กลับ โรงเรียน 
  • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  • เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ชุด โดยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
  • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาทถ้วน ในวันที่ทำการสมัคร (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  • เตรียมเอกสารทำวีซ่าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567
ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ 15 ชั่วโมง เรียนแบบสนุก ร่วมห้องเรียนกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ
(หากน้องๆทำการวัดระดับผ่านแล้วสามารถไปเรียนรวมได้ค่ะ)
สถานที่ทัศนศึกษา หลังเลิกเรียน หลังจากเลิกเรียน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษาชมสถานที่ต่างๆในเมือง Auckland
ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์พร้อมกับ
ร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดวันอาทิตย์กับครอบครัว ชาวนิวซีแลนด์ด้วย
ที่พัก Host Family พักห้องคู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา
แล้วก็ได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย
การดูแล นักเรียน 15 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง

Information

บริษัท คลิก เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร 02 951 7483, 094 196 6449, 085 912 2888
Facebook.com/Clickedu
Line: Clickeducation
www.clickeducation.net