Northumbria University

Country
United Kingdom
Region
Type

ประวัติของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1969 มีนักศึกษาประมาณ 33,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติถึง 3,500 คน และมีการสอนหลากหลาย ทั้งด้านกฎหมาย ศิลปะ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การศึกษา จิตวิทยา เป็นต้น สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประส