University of Sunderland

Country
United Kingdom
Region
Type

University of Sunderland 
www.sunderland.ac.uk

University of Sunderland ตั้งอยู่ที่เมือง Sunderland โดยเมืองนี้มีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองท ี่เงียบสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านอาหาร ผับ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ประเพณี และประวัติศาสตร์