Study in Switzerland

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งค่อนข้างเข้าถึงนักเรียนต่างชาติ นักเรียนของมหาวิทยาลัยบางแห่ง ตัวอย่างเช่น ประกอบด้วยนักเรียนต่างชาติที่เข้ามา ศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 40% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ การศึกษาและแหล่งการเรียนรู้จึงการเป็นทรัพยากรสำคัญ ดังนั้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงถูกกล่าวถึงว่ามีระบบการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เนื่องจากรัฐแต่ละรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการทางศึกษา ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทำให้การศึกษานี้อาจจะแตกต่างกันในระหว่างรัฐ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนทั่วไปค่อนข้างแพง โรงเรียนรัฐบาลจะเริ่มตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา โดยเทศบาลเมืองส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนรัฐจะรับผิดชอบตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีมหาวิทยาลัยรวม 11 แห่ง ซึ่ง 9 แห่งดำเนินการโดยรัฐต่างๆ อีก 2 แห่งดำเนินการโดยสมาพันธรัฐ

1. ระดับอนุบาล

เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนทั่วไป เด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนระดับอนุบาล เด็กๆอาจจะเข้าเรียนระดับอนุบาลเป็นเวลา 1 ปีหรือ 2 ปีก็ได้
2. ระดับประถมศึกษา
เป็นระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (ภาษาเยอรมัน; Primarschule ภาษาฝรั่งเศส; école primaire ภาษาอิตาเลียน; scuola primaria / elementare) ซึ่งก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลก่อน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในระดับชั้นอนุบาลนั้นไม่ถือว่าเป็นระบบการศึกษาภาคบังคับ
 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั่วไปจะต่อจากประถมศึกษาอีก 3 ปี (เกรด 7 ถึงเกรด 9) แต่ในบางรัฐระดับนี้จะต่อจากประถมศึกษาอีก 5 ปี โดยเริ่มต้นที่เกรด 5 และบางรัฐจะต่อจากประถมศึกษาอีก 4 ปี (โดยเริ่มต้นที่เกรด 6)
ในระดับนี้จะให้การศึกษาโดยทั่วไป และเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนการศึกษาสายอาชีวะระดับพื้นฐาน หรือสำหรับนักเรียนที่จะโอนเข้าสู่โรงเรียนสายสามัญในระดับมัธยมปลาย
ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นั่นคือการเรียนการสอนที่จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ความสามารถของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรัฐนั้น ๆว่าจะใช้การเรียนการสอนในรูปแบบไหน โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้
  • Separated Model: นักเรียนจะถูกแบ่งตามระดับความสามารถของตัวนักเรียนเอง โดยในแต่ละกลุ่มจะมีความสามารถในระดับเท่า ๆกัน โดยจะมีตั้งแต่ระดับ Basic, Intermediate และ Advanced และโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มระดับ Advanced จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อไป
  • Cooperative Model: รูปแบบนี้จะขึ้นอยู่กับหลักการเรียนในห้องเรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยในการแยกนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
  • Integrated Model: เป็นการนำนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาเรียนในห้องเรียนเดียวกัน และในบางวิชาการเรียนการสอนจะขึ้นตามความแตกต่างของระดับของนักเรียนด้วย
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับนี้จะแยกระหว่างนักเรียนที่ต้องการเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ โดยนักเรียนที่เรียนสายสามัญจะเลือกเรียนได้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (Matura School / Gymnasien) หรือโรงเรียนเฉพาะทาง (Specialised Middle Schools / Fachmittelschulen) ส่วนนักเรียนที่ต้องการจะมุ่งสู่สายอาชีพโดยตรงจะเข้าสู่การศึกษาในสายอาชีวะซึ่งระบบการศึกษาอาชีวะจะขึ้นตรงต่อกฎหมายตามรัฐบาลกลางของประเทศ
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (Matura School / Gymnasien) ตั้งอยู่ในรัฐทุกรัฐของประเทศ นักเรียนจะเริ่มสมัครเรียนได้เมื่อจบเกรด 9 หรือเกรด 10 (อายุ 13/14 ปี) จากนั้นจึงเรียนต่อ 4 ปีในกรณีส่วนใหญ่ และในบางรัฐที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารอาจะมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เริ่มตั้งแต่เกรด 7 (Langzeitgymnasium; ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี) หลังจากผ่านการสอบในระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว นักเรียนจะได้รับใบรับรองจากทางโรงเรียนซึ่งสามารถนำใบรับรองนี้เป็นเอกสารในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือมหาวิทยาลัยครู
  • โรงเรียนเฉพาะทาง (Specialised Middle Schools / Fachmittelschulen) เป็นโรงเรียนทางด้านสายสามัญซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและในระดับการศึกษาทางอาชีพ ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับสายอาชีพในวิทยาลัยอาชีวะระดับสูง และในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยสาขาที่เข้าเรียนได้แก่ สาขาสุขภาพและการทำงานเพื่อสังคม, การศึกษาและการออกแบบ, ศิลปะ โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี
  • การศึกษาในระดับอาชีวะ ซึ่งนักเรียนประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าสู่การศึกษาในระดับนี้โดยมีการเรียนการสอนมากกว่า 250 สายอาชีพ
5. ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาในระดับอาชีวะขั้นสูง (Higher Vocational Education and Training)
ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษานอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการศึกษาในสวิสซึ่งหาได้ยากในประเทศอื่น ๆ โดยหลักสูตรการเรียนจะเป็นสายอาชีพและบทบาทความเป็นผู้นำ เพื่อฝึกพนักงานและบุคคลที่ผ่านการศึกษาอาชีวะระดับพื้นฐานแล้ว
 

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ย ต่อปี (เหรียญปอนด์)
ภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนประจำและวิทยาลัย  
หลักสูตรวิชาชีพ  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (เหรียญปอนด์)
ค่าที่พัก  
Home Stay  
Hostels/Guest House  
Rental Accommodation  
ค่าอาหาร  
ค่าประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงเรียนในประเทศอังกฤษ
ค่าเดินทาง