New Zealand Visa Application

เอกสารในส่วนของนักเรียน
1 ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่กรอกรายละเอียด พร้อมตดิรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยทาง Click Education Consultant จัดเตรียมให้
2 Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเองและชี้แจงเหตผุลที่จะไปนิวซีแลนด์ 
3 รูปถ่ายคมชัด หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นสีฟ้า/ไม่ใส่แว่นและหมวกหรือคอนแทคเลนส์(หรือบิ๊กอาย)/ไม่ยิ้ม/ใส่ชุดสุภาพ/ไม่ลายดอก)
4 หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) และสำเนา พรอ้มเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5 สำเนาประวติการเดินทางในหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า (ที่มีประวติการเดินทางก่อนหน้านี้)
6 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และผู้สนับสนนุทางการเงิน
7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกลุ)
8 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พรอ้มเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชดุ
9 หนังสือตอบรับการเข้าเรียน (Offer of Place) ที่ระบหลักสูตร, ระยะเวลาเรียน   โดยทาง Click Education Consultant  จัดเตรียมให้
10 ใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน  โดยทาง Click Education Consultant  จัดเตรียมให้  
11 หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่ทำงานแล้ว) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักเรียน (ในกรณีที่ยังเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนอยู่) หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ในกรณีที่เพิ่งจบการศึกษา และยังไม่ได้ทำงาน)
12 (กรณีนักเรียนอายุไม่ถึง 16 ปี) หนังสือรับรองจากบิดาและมารดา ระบว่าให้บุตรเดินทางโดยลำพังได้ ทาง click education consultant จัดเตรียมให้
13 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7300 บาท และ ค่า VAC 800 บาท **Update July 2019       โดยสถานทูตฯ เป็นผู้เรียกเก็บ และจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารทางการเงินของนักเรียนและ/หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน 
1. ใบรับรองสถานภาพด้านการเงิน (Financial Undertaking for a student)  ให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อ   โดยทาง Click Education Consultant จัดเตรียมแบบฟอร์มให้  
2. Bank Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนของตนเองหรือของผู้สนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียน   ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนนุทางการเงินสามารถดูแลค่าใชจ่ายของนักเรียนได้ 
3. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากทางธนาคาร(ต้องระบุยอดคงเหลือเป็นสกุลNZDและเป็นเลขบัญชีธนาคารเดียวกันกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
4 (ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของธรุกิจ) เอกสารรับรองเงินเดือน และ/หรือ หนังสือรับรองข้าราชการ ของผู้ปกครอง /ผู้สนับสนุนทางการเงิน ซึ่ง ระบุ รายได้ ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ ห้างร้านเท่านั้น
5(ในกรณีประกอบธรุกิจส่วนตัว) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีชื่อของผู้ปกครอง / ผู้สนับสนุนทางการเงินของนักเรียน หรือหลักฐานการ จดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ 
6(ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) หลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน
เอกสารเพิ่มเติมอิ่นอิ่น
*** กรณีเรียนตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นใบตรวจเอ็กซร์ยจากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทตูเท่านั้น   ** กรุณา นำหนังสือเดินทาง Passport  ตัวจริงไปด้วย *** ก่อนไปตรวจสุขภาพ  กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ นะคะ  และเมื่อตรวจแล้วต้องยื่นวีซ่าภายใน 3 เดือน  *** นักเรียนมัธยมศึกษาที่กลับมาต่อวีซ่าเพื่อกลับไปเรียนต่อ หลังจากตรวจครั้งแรกแล้วภายใน 3 ปีไม่ต้องตรวจใหม่
ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์  กรณีเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ค่าตรวจประมาณ 3,000 –4,000  บาท ** กรุณาตรวจสอบวันเวลาปิด-เปิดและค่าตรวจที่แน่นอนจากแต่ละโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑตูนิวซีแลนด์
(สำหรับจังหวัดกรุงเทพฯ)
1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)    โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577 9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ     โทร. 0-2310-3000 2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310 
3. International Organization for Migration (IOM)   โทร. 0-2234-7950-55    8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 
(สำหรับจังหวัดเชียงใหม่) . โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โทร.  0-5392-0300 8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200 
(สำหรับจังหวัดอุดรธานี)  โรงพยาบาลเอกอุดร   โทร.  0-4234-2555 555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000 
(สำหรับจังหวัดภูเก็ต) โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket โทร. 0-7625-4421 2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 
สำหรับผู้ที่ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึ้นปีที่ 3 ต้องยื่นหลักฐานดังนี้
 (สำหรับผู้สมัครวีซ่า / นักเรียนที่อายเกิน 17 ปี) หนังสือรับรองความประพฤติ ที่มีอายไม่เกิน 6 เดือน การขอประวัตอาชญากรรม ขอได้ที่กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตรวจสันติบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาตเขตปทมุวัน โทร. 02-2052168 - 9   ** ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ควรไปขอล่วงหน้า .  
 หลักฐานที่ใช้ในการขอ
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน   
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. รูปถ่าย (ไปถ่ายรูปที่กองทะเบียนฯ ด้วยตนเอง)   
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกลุ (ถ้ามี)  
6. หลักฐานการสมรส (กรณีแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)  
7.ใบผ่านทหาร (สด.9 หรือ 43)   
8.ใบ Offer Of Place จากโรงเรียนในนิวซีแลนด์ 
9. สำเนาวีซ่าเก่า และ วีซ่าปัจจุบัน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกลุ (ถ้ามี)
** หมายเหตุ  รายละเอียดต่างๆ สามารถดิดต่อได้ที่ ทีมงาน Click Education Consultant  02-951-7483  หรือ 094-196-6449