New Zealand Visa Application

เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์
1. หนังสือเดินทาง ( passport) ที่มีอายุเพียงพอกับช่วงเวลาที่ต้องการไปเยือนและพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย)
2. ใบสมัครวีซ่านักเรียน (แบบฟอร์ม Application to Study in New Zealand: NZIS 1012) ที่กรอกครบถ้วนแล้ว
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7750 (อัตรา ณ มีนาคม 2559) หมายเหตุ: ไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น พร้อมค่าธรรมเนียมในการยื่นซึ่งจัดเก็บโดย VAC 800 บาท หมายเหตุ : สามารถนำเงินสดไปชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุดยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูปสี โดยมีฉากหลังเป็นสีขาวไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุม บริเวณศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
5. หนังสือตอบรับเข้าเรียนโดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียน หนังสือรับรองเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์ ใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน
6. หลักฐานสำเร็จการศึกษา (transcript) ตัวจริงและสำเนา
7. หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
8. ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรเพิ่มเติมและสำเนาหลังจากที่จบการศึกษา เช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์
9. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
10. ใบรับรองฐานะทางการเงิน ใช้แบบฟอร์มของสถานทูต (Financial Undertaking Form NZIS 1014)
11. เอกสารสนับสนุนทางด้านการเงิน ที่มีประวัติการฝากบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 เดือน บัญชีที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
11.1 หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้
11.2 บัญชีกระแสรายวันให้ยื่นตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
11.3 บัญชีฝากประจำ สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
11.4 บัญชีประเภท OD สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
12. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่เป็นบิดามารดา
12.1 บิดาและมารดา แนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
12.2 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่
12.3 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
12.4 เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่าใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ
13. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่มิใช่บิดามารดา
13.1 เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
13.2 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน / บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
13.3 แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
13.4 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่
13.5 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
13.6 เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
14. นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน เดินทาง ไปกลับ หรือใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
15. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน: ท่านอาจต้องยื่นผลแบบฟอร์ม Temporary Entry X-ray Certificate (1096) เพื่อแสดงถึงผลการตรวจวัณโรค
16. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานานกว่า 2 ปี: ท่านต้องยื่นผลตรวจสุขภาพและ X-Ray ในแบบฟอร์ม Medical and X-ray Certificate (NZIS 1007)
17. สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา ระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางโดยลำพังได้ (โปรดกรอกเอกสารหนังสือยินยอม)