Australia Visa Application

เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย
1.หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุมากกว่าหลักสูตรที่สมัครเรียนพร้อมสำเนา2 ชุด
2.แบบฟอร์ม 157A (Application for a Student Temporary Visa) ที่กรอกครบถ้วนแล้ว
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า นักเรียน 14,500 บาท สำหรับผู้ที่ลงเรียนเกิน 3 เดือนขึ้นไป หรือค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่องเที่ยว 4,160 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยื่นซึ่งจัดเก็บโดย VFS 610 บาท หมายเหตุ : สามารถนำเงินสดไปชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุดยื่นวีซ่า VFS Australia
4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูปสี โดยมีฉากหลังเป็นสีขาวไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุม บริเวณศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
5.หลักฐานสำเร็จการศึกษา (transcript) ตัวจริงและสำเนา
6.หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
7.ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรเพิ่มเติมและสำเนาหลังจากที่จบการศึกษา เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์
8.สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

9.เอกสารสนับสนุนทางด้านการเงินที่มีประวัติการฝากบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 เดือน บัญชีที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
9.1 หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้
9.2สมุดเงินฝากธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา
9.3บัญชีกระแสรายวันให้ยื่นตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
9.4บัญชีฝากประจำ สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
9.5 บัญชีแบบ OD สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)

10. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่เป็นบิดามารดา
10.1 บิดาและมารดา แนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
10.2 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่
10.3 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
10.4 เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่าใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ

11. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่มิใช่บิดามารดา
11.1 เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
11.2 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน / บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
11.3 แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
11.4 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่
11.5 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
11.6 เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ

12. สำเนาจดหมายยืนยันการลงทะเบียนเรียนทางอิเล็คทรอนิค (eCOE)
13. Statement of purpose จดหมายอธิบายเหตุผลในการไปเรียนครั้งนี้
14. หลังจากที่เรายื่นเอกสารวีซ่าเข้าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเอกสารของเราก่อน และจะทำการออกใบ REQUEST FORM ให้เราไปตรวจสุขภาพคะ ***การตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลและแพทย์ที่มีข้อกำหนดกับทางสถานทูตออสเตรเลีย โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดส่งผลการตรวจไปให้กับสถานทูตโดยตรง นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพทางอีเมล์จากทางสถานหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว (ถ้าสถานทูตพิจารณาว่านักเรียนไม่ผ่านวีซ่า ก็จะไม่ส่งใบยื่นตรวจสุขภาพออกมาให้) ***เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนทำการยื่นวีซ่า***
1. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2016 เป็นต้นไป การยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ขอวีซ่า จะต้องมาทำ biometric และถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ขอวีซ่า
  (ผู้ยื่นขอวีซ่าอายุตั้งแต่5 ขวบขึ้นไป) 

2. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2016 เป็นต้นไป จะมีศูนย์วีซ่า VFS UK และ VFS Australia ที่ จ.เชียงใหม่ แล้วนะคะ 

3. ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี มายื่นวีซ่าและทำ biometric ต้องคุณแม่หรือคุณพ่อ คนใดคนหนึ่งพามายื่นด้วยตนเอง เท่านั้น 

4. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2016 วีซ่าออสเตรเลียจะต้องยื่นแบบออนไลน์ทุกประเภท โดยต้องรอเอกสารที่ส่งมาจากสถานทูต ทางอีเมล์ พร้อมเลขอ้างอิง แล้วนำเอกสารดังกล่าวมายื่นมาที่ VFS เพื่อทำ biometric เท่านั้น 

5. การเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ VFS กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี ด้วยนะคะ