USA Visa Application

เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.หนังสือเดินทาง ของท่านควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากวันที่ยื่นขอวีซ่า ท่านควรนำหนังสือเดินทางทุกเล่มที่มีอยู่ ซึ่งหมดอายุไปแล้ว หรือยังใช้ได้อยู่ (ถึงแม้จะเคยมีวีซ่า เข้าออกสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม) มายื่นด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
2.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า DS 160 กรอกผ่านระบบออนไลน์
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นจำนวน 5,760 บาท สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ เสร็จเรียบร้อย และปรินทร์เอกสารไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร เสร็จแล้วจึงจะได้รหัสมาจองคิวสัมภาษณ์วีซ่า 4.Sevice fees เป็นจำนวน 200 เหรียญชำระให้กับหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการจ่ายทางออนไลท์ที่ http://www.fmjfee.com ด้วยเครดิตการ์ด
5.รูปถ่าย 2 รูป (พร้อมไฟล์ jpg เพื่อนำมา upload ลงในฟอร์มวีซ่าออนไลน์) เป็นภาพสี โดยมีฉากด้านหลังเป็นสีขาวเท่านั้นเป็นรูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง ไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใด