USA Visa Application

เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.หนังสือเดินทาง ของท่านควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากวันที่ยื่นขอวีซ่า ท่านควรนำหนังสือเดินทางทุกเล่มที่มีอยู่ ซึ่งหมดอายุไปแล้ว หรือยังใช้ได้อยู่ (ถึงแม้จะเคยมีวีซ่า เข้าออกสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม) มายื่นด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
2.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า DS 160 กรอกผ่านระบบออนไลน์
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นจำนวน 5,760 บาท สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ เสร็จเรียบร้อย และปรินทร์เอกสารไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร เสร็จแล้วจึงจะได้รหัสมาจองคิวสัมภาษณ์วีซ่า 4.Sevice fees เป็นจำนวน 200 เหรียญชำระให้กับหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการจ่ายทางออนไลท์ที่ http://www.fmjfee.com ด้วยเครดิตการ์ด
5.รูปถ่าย 2 รูป (พร้อมไฟล์ jpg เพื่อนำมา upload ลงในฟอร์มวีซ่าออนไลน์) เป็นภาพสี โดยมีฉากด้านหลังเป็นสีขาวเท่านั้นเป็นรูปถ่ายหน้าตรงต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง ไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุมบริเวณหน้ายกเว้นมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ และศาสนาภาพถ่ายไม่ควรมีอายุเกินกว่า 6 เดือนขนาดของภาพถ่ายต้องมีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ใบหน้าสามารถบอกสถานถ่ายภาพได้ว่าเป็นภาพถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าสถานทูตอเมริกา
6.แบบฟอร์ม I – 20 ออกให้โดยทางสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ โดยเซ็นชื่อและลงวันที่ ซึ่งอยู่ด้านล่างของแบบฟอร์ม I – 20 แล้ว
7.หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา (TRANSCRIPT) ตัวจริง
8.หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)

9.หลักทรัพย์ควรยื่นแสดงเอกสารการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเงินทุนในจำนวนที่เหมาะสม ที่เพียงพอต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าครองชีพระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ เอกสารสนับสนุนทางด้านการเงินบัญชีที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
9.1 หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้
9.2 บัญชีกระแสรายวันให้ยื่นตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
9.3 บัญชีฝากประจำ สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
9.4 บัญชีสะสมทรัพย์ สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)

10. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่เป็นบิดามารดา
10.1 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่
10.2 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)

11. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่มิใช่บิดามารดา
11.1 เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
11.2 หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่
11.3 บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)

12. หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐฯ: การยื่นขอวีซ่านักเรียน หมายถึง ผู้นั้นขอเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ผู้ยื่นวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่า ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร ซึ่งอาจทำได้โดยการแสดงหลักฐานการผูกพันทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐฯ เช่น สิทธิ การเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ญาติพี่น้อง นายจ้าง หรือเพื่อนไม่สามารถประกันการเดินทางกลับของท่าน แทนการยื่นหลักฐานดังกล่าวได้