Study in U.K.

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ จะคล้ายกับประเทศไทยคือ ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา โดยระดับมหาวิทยาลับจะแบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก เช่นกัน

โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นสามเทอมคือ Autumn Term เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม Spring Time เดือนมกราคมถึงมีนาคม และSummer Time เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม

นักศึกษาชาวอังกฤษจะสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ แต่ศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทย ส่วนใหญ่จะเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรองจากMinistry of Education (United Kingdom).

กรณีนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก กฎหมายกำหนดให้นักเรียนต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

การเรียนระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะมีเกณฑ์จากการดูคุณสมบัติของผู้เรียน portfolio และกำหนดให้มีผลสอบ IELTS (International Language Testing System) อยู่ที่ประมาณ 6.0 – 7.0แต่หากนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถสอบได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในแต่ละคณะตามที่ได้ตกลงไว้กับทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ย ต่อปี (เหรียญปอนด์)
ภาษาอังกฤษ 150 - 200 GBP ต่อสัปดาห์
โรงเรียนมัธยม 5,000 - 10,000 GBP ต่อเทอม
ปริญญาตรี 10,000 - 20,000 GBP ขึ้นอยู่กับคณะ
ปริญญาโท 10,000 - 20,000 GBP ขึ้นอยู่กับคณะ
ปริญญาเอก 10,000 - 20,000 GBP ขึ้นอยู่กับคณะ
   
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (เหรียญปอนด์)
ค่าที่พัก  
Home Stay 100 - 150 GBP ต่อสัปดาห์
Hostels/Guest House 100 - 150 GBP ต่อสัปดาห์
Rental Accommodation 100 - 150 GBP ต่อสัปดาห์
ค่าอาหาร ประมาณ 100 GBP ต่อสัปดาห์
ค่าประกันสุขภาพ 150 - 200 GBP
ค่าเดินทาง ประมาณ 20-30 GBP ต่อสัปดาห์