U.K. Visa Application

1. หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และท่านควรนำหนังสือเดินทางทุกเล่มที่มีอยู่ ไม่ว่าจะหมดอายุไปแล้วหรือยังใช้ได้อยู่ (ถึงแม้จะเคยมีวีซ่าเข้า-ออกประเทศอังกฤษหรือไม่ก็ตาม) มายื่นด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

2. กรอกแบบฟอร์ม online ให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษแล้วปรินทร์ออกมาลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตคาร์ดผ่านทางระบบออนไลน์ของทางสถานทูตเมื่อกรอกฟอร์มวีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน US$506 (ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมหากวีซ่าถูกปฏิเสธ) [สำหรับ extended student visitor ค่าธรรมเนียมวีซ่าคือ US$254 และ US$133 สำหรับ student visitor เรียนไม่เกิน 6 เดือน] **จะต้องชำระเงินก่อนทำการนัดหมาย online ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการนัดหมายไม่สมบูรณ์**

4. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 35 มม .x 45 มม.ด้วยกระดาษถ่ายรูปแบบธรรมดาไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุมบริเวณศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านเชื้อชาติหรือศาสนา

5. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศอังกฤษ (CAS) ระบุชื่อหลักสูตร/ ค่าเล่าเรียน/ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/ จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/ วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว

6. หลักฐานสำเร็จการศึกษา (transcript) ตัวจริงและสำเนา

7. ใบผลสอบ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL พร้อมสำเนา

8. ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรเพิ่มเติมและสำเนาหลังจากที่จบการศึกษาเช่นหลักสูตรคอมพิวเตอร์

9. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)

10. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

11. เอกสารผลตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีความประสงค์จะไปอยู่ในประเทศอังกฤษระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน โดยผู้ที่มีอายุ 11 ปีหรือสูงกว่าจะต้องขอใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรคจาก IOM (Health Certificate) ก่อนมายื่นคำร้องขอวีซ่า โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ใช้เอกสารต้นฉบับและสำเนา 2 ชุด [สำหรับ student visitor ที่ไปเรียนไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจค่ะ]

12. เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส โดยถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องส่งไปแปลภาษาอังกฤษก่อนค่อยยื่นวีซ่าค่ะ (แต่ถ้าเป็น extended student visitor และ student visitor ไม่ต้องส่งแปลค่ะ)

13. เอกสารสนับสนุนทางด้านการเงิน ผู้สมัครจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีของตนเอง (ในกรณี Tier4) จำนวนตามที่ครอบคลุมกับค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ซึ่งเงินจำนวนนี้ควรจอยู่ในบัญชี อย่างต่ำ 1 เดือนบัญชีที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
- บัญชีออมทรัพย์ และสำเนาย้อนหลัง (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัญชีกระแสรายวันให้ยื่นตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัญชีแบบ OD สำเนาย้อนหลัง (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)

14. หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้ ซึ่งในจดหมายฉบับนี้ควรจะให้ทางธนาคารระบุวันที่เริ่มมีเงินจำนวนดังกล่าวเข้ามา ณ วันที่เท่าไหร่

 

(สำหรับนักเรียนที่ขอเป็น Extended student visitor และ Student Visitor Visa เอกสารทางด้านการเงิน จะต้องปรึกษากับพี่เจ้าหน้าที่เป็นเคสๆไปค่ะ ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะนักเรียนแต่ละคนเอกสารจะใช้ต่างกันค่ะ)